Jавни позив

На основу чл.72.ст.1.т.1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.116/08)

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ЗЛАТИБОР“ДОО


Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице,

објављује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

Врста поступка: oтворени поступак JН 0002-SDC/11


Предмет јавне набавке: Real time PCR Sistem за детекцију noro вируса, listerie i E. coli

за потребе реализације пројекта Развој приватног сектора у југозападној Србији (Private Sector Development Programme-PSD) који имплементира Регионална развојна агенција “ЗЛАТИБОР“ДОО из Ужица.


Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа по огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица која у складу са Законом обављају производњу или промет ових добара на тржишту и која су за обављање тих делатности регистрована код надлежног органа.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ·"eкономски најповољнија понуда" сагласно одредбама чл.52. Закона о јавним набавкама.

Увид у конкурсну документацију и преузимање исте се може извршити у просторијама РРА“ЗЛАТИБОР“ДОО, Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице, радним даном од 10 - 14 часова, почев од дана објављивања огласа у Сл.гласнику Републике Србије.

Конкурсна документација може бити достављена и поштом или на e-mail адресу.

Преузимање документације извршиће се по достављању доказа о уплати трошкова у износу од· 1.500,00 динара на текући рачун РРА“ЗЛАТИБОР“ДОО, број: 355-1008117-43

Уплаћена средства се не враћају.


Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 30 /тридесет/ дана од дана објављивања јавног позива у Сл.гласнику РС, и то најкасније до ·12 часова.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ JН 0002-SDC/11 –Real time PCR Sistem за детекцију noro вируса, listerie i E. coli ,НЕ ОТВАРАТИ, или препорученом пошиљком на адресу: РРА“ЗЛАТИБОР“ДОО, 31 000 Ужице, Петра Ћеловића бб.

Остале информације: Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о испуњености услова из чл. 44. i 45. Закона о јавним набавкама.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у року од три дана од дана пријема писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију наведених доказа, у супротном, понуда ће бити одбачена као неисправна.

Непотпуне, неисправне, неблаговремено достављене понуде неће се разматрати.Понуде са варијантама нису дозвољене.

Поступак јавног отварања понуда биће спроведен непосредно по истеку рока за достављање понуда, са почетком у 12,30 часова, у седишту наручиоца, у ул. Петра Ћеловића бб, у Ужицу, у канцеларији директора.

Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати наручиоцу овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Телефонски бројеви на које можете добити детаљне информације су: 031/510-098, 031/523-065, особа за контакт Тодора Симовић.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за прдметном набавком.


Ко је на вези

Имамо 45 гостију на мрежи
You are here Архива Архива Jавни позив